Khai thác Bauxite, sản xuất Alumin tại Tây Nguyên đặt nền móng cho ngành CN nhôm

18 : 20 - 13 tháng 09, 2017

1477 Lượt xem