Xây lắp mỏ – TKV tổ chức sơ kết công tác SXKD, kiểm điểm công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm

10 : 10 - 15 tháng 07, 2019

741 Lượt xem