Xây Lắp mỏ TKV khen thưởng động viên đội thi đào lò nhanh hoàn thành vượt kế hoạch

15 : 10 - 28 tháng 04, 2020

1977 Lượt xem