Xây dựng nguồn nhân lực có trình độ, đáp ứng yêu cầu mỏ Hà Lầm hiện đại

14 : 40 - 02 tháng 01, 2018

317 Lượt xem