Than Vàng Danh hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu SXKD 11 tháng năm 2017

11 : 15 - 30 tháng 11, 2017

1094 Lượt xem