Tập trung cao độ hoàn thành Hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ

09 : 49 - 20 tháng 12, 2019

1056 Lượt xem