Phân xưởng KT11 than Vàng Danh sản xuất gần 4.000 tấn/ ngày

12 : 35 - 13 tháng 03, 2022

668 Lượt xem