Năm 2022, Than Đèo Nai sản xuất đạt trên 2,5 triệu tấn than

16 : 00 - 29 tháng 12, 2022

673 Lượt xem