Huấn luyện, trình diễn mô hình cháy nổ khí mê tan, chập cháy thiết bị và nổ bụi

07 : 14 - 21 tháng 11, 2022

471 Lượt xem