Đón những tấn than đầu tiên dự án Bắc Đồng Vông vận chuyển qua lò xuyên vỉa mức +131

14 : 17 - 18 tháng 10, 2017

198 Lượt xem