Công ty Xây lắp mỏ – TKV: Tiếp tục sắp xếp bộ máy tổ chức, quản trị, nâng cao chất lượng nhân lực sau tái cơ cấu

09 : 50 - 08 tháng 03, 2018

1423 Lượt xem